Gizlilik Politikası

Prof. Dr. Gülcihan Mehtap ÇINAR Muayenehanesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Güncelleme Tarihi : 28/04/2022

 

1. AMAÇ ve KAPSAM

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB’nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde, ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Gülcihan Mehtap ÇINAR (ya da “Muayenehane“) olarak bizler de işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin, gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Muayenehane olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız.

Bu Gizlilik Politikası, Muayenehane tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Muayenehane olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar.

 

2. TEMEL KAVRAMLAR

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 • Görevli: Muayenehane bünyesinde “KVK Görevli Görev ve Sorumlulukları Yönergesi“ne uygun olarak oluşturulan, Muayenehane, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Muayenehane adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ayakta Teşhis ve Tedavi̇ Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık kuruluşu olarak tanımlanan Muayenehane, Kanun’da tanımlandığı şekliyle de bir “Veri Sorumlusudur”. Muayenehane bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir. İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

 

Ünvan :

Prof. Dr. Gülcihan Mehtap ÇINAR Muayenehanesi

Adres :

Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Cad. Melek Apt. No: 11 İç Kapı No: 4 KONAK/ İZMİR

Telefon :

0 530 069 97 77

e-posta (KVK için):

 profdrmehtapcinar@gmail.com

 

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Muayenehane genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Muayenehane veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

ÇALIŞAN, TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ), DİĞER (HASTA), VELİ / VASİ / TEMSİLCİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ), DİĞER (HASTA YAKINI)

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Muayenehane işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Muayenehane faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

 1. GENEL AMAÇLAR

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 1. ÖZEL AMAÇLAR

Maaşları Ödemek, Ücret, Vergi ve Kesintileri Hesaplamak ve Aylık Bordro Düzenlemek, Özlük Dosyalarını Oluşturmak ve Saklamak, Taahhüt Almak, Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek, Kamu Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Randevuları Yönetmek, Hasta Dosyası Oluşturmak, Tahsilat Yapmak, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Muhasebe Kayıt ve İşlemlerini Yürütmek, Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemek, Özel Entegratör Hizmeti Almak, Mezoterapi Tedavisi Uygulamalarını Gerçekleştirmek, Reçete Düzenlemek, Hasta -Hekim İlişkisini Yönetmek

 

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, hangi diğer yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Diğer Bilgiler, Mesleki Deneyim gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.1.1 Yasal Gerekçeler
1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
3- 4857 sayılı İş Kanunu
4- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
6- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
7- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
8- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
9- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

6.2 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.2.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

6.3 DİĞER (HASTA) VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Diğer Bilgiler, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.3.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
4- Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
5- Hekimlik Mesleği Etik Kuralları
6- Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
8- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
9- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
10- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/e (Bir Hakkın Tesisi, Kurulması ve Korunması)

6.4 VELİ / VASİ / TEMSİLCİ VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.4.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
4- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
6- Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
7- Hekimlik Mesleği Etik Kuralları
8- Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

6.5 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.5.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

6.6 DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ) VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.6.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

6.7 DİĞER (HASTA YAKINI) VERİLERİ
Muayenehane olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.
6.7.1 Yasal Gerekçeler
1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)
2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)
4- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
5- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)
6- Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
7- Hekimlik Mesleği Etik Kuralları
8- Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Muayenehane Kanun’un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Muayenehane içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Muayenehane Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Muayenehaneden temin edebileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürüne göz atabilirsiniz.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

Muayenehane birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Muayenehane kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun’da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Muayenehane işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Muayenehane, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Muayenehane, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Görevli gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 5. Süreyle Bağlılık: Muayenehane, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Muayenehane kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
 6. Veri Azaltma: Muayenehane, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
 7. Silme ve İmha Etme: Muayenehane işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Görevli izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Muayenehane kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Muayenehane olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun’un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

9.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1- Mali Müşavir ile Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla,

2- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Kamu Denetimlerine Karşı Yükümlülükleri Yerine Getirmek amaçlarıyla,

 

9.2. Yurt dışı Aktarımlar

Muayenehane kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, Hasta -Hekim İlişkisini Yönetmek amaçlarıyla, ABD menşeli Instagram ile
2- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Anlık Haberleşme Sağlamak, Hastanın Tedavisini Gerçekleştirmek, Hasta -Hekim İlişkisini Yönetmek amaçlarıyla, ABD menşeli WhatsApp ile
3- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mezoterapi Tedavisi Uygulamalarını Gerçekleştirmek, Hasta -Hekim İlişkisini Yönetmek amaçlarıyla, ABD menşeli Google -Gmail ile

 

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1- Instagram Gizlilik Politikası
2- WhatsApp Gizlilik Politikası
3- Google -Gmail Gizlilik Politikası

 

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Muayenehane kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Görevli tarafından cevaplanır.

Muayenehane kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

 

11. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Muayenehane kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

 

12. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR

12.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları

 1. Kişisel Veri Saklama, Aktarma, Silme ve İmha Politikası
 2. Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
 3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler Politikası
 4. Veri Sahibi Başvuruları Yönergesi
 5. Kişisel Veri Envanteri
 6. Veri Aktarım Sözleşmeleri

12.2 Dış Kaynaklar

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi
 3. KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu Kılavuzu
 4. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)

Daha fazla bilgi için Görevli ile temas kurabilirsiniz.